[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  
กองกิจการสภาฯ  
 


 ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
           -  งานธุรการ และงานสารบรรณ
           -  งานเกี่ยวกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.
           -  งานสวัสดิการประธานสภา อบจ. รองประธานสภาอบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
           -  งานเลี้ยงรับรอง
           -  งานการอบรมสัมมนาประธานสภา อบจ. รองประธานสภาอบจ.
           สมาชิกสภา อบจ. และเลขานุการสภา อบจ.
           -  งานปฏิคม
           -  งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ. และสิทธิสวัสดิการ ของสมาชิกสภา อบจ.
           -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     ฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            -  งานการประชุมสภา อบจ.
            -  งานจัดทำรายงานการประชุมสภา อบจ.
            -  งานตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.
            - งานเลี้ยงรับรองการประชุมสภา อบจ.
            -  งานการประชุมคณะกรรมการสภา อบจ.
            -  งานการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ อบจ.
            -  งานการตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอบจ.
            -  งานการดำเนินงานตามมติของสภา อบจ.
            -  งานการตั้งกระทู้ถาม และข้อสอบถามของสภา อบจ.
            -  งานการประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ.
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
            -  งานการเลือกตั้งนายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. เลขานุการสภา อบจ. และอื่นๆ
            -  งานการเลือกสมาชิกสภา อบจ. เป็นคณะกรรมการในระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
            -  งานการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นแก่
            สมาชิกสภา อบจ. และประชาชน
            -  งานสภา อบจ. สัญจร การสัมมนาและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
            -  งานการพัฒนาการเมือง การปกครอง
            -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------