[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  
กองคลัง  
      ฝ่ายการเงิน
            - งานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการฝากเงิน
            - งานช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
            - งานการตรวจสอบฎีกาเงินตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
            - งานการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
            - งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญ (ครู)
            - งานเกี่ยวกับการยืมเงิน และทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
            - งานเงินรายจ่ายค้างจ่าย
- งานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบทรัพย์สิน
            - งานสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสวัสดิการต่างๆ
- งานการเงินตามภารกิจถ่ายโอน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     ฝ่ายบัญชี
            - งานธุรการ งานสารบรรณ และรับฎีกาเบิกจ่ายเงินจากกองต่างๆ
            - งานการบันทึกบัญชีเงินสดรับ – จ่าย งานจัดทำใบผ่านรายจ่ายบัญชีทั่วไป 
ทำใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานและรายการบัญชีไปบัญชี
            - งานจัดทำทะเบียนเงินรายรับและรายจ่ายตามงบประมาณ เงินรายจ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสัญญา เงินสะสม และเงินนอกงบประมาณอื่นๆ
            - งานตรวจสอบหลักบานการบันทึกบัญชี สมุดบัญชี 
            - ทะเบียนคุมรายรับ – รายจ่าย สถานะทางการคลัง และงานทางการเงินทุกประเภท 
            - งานการจัดทำรายงานทางการเงิน งบทดลอง รายงานรับ – จ่ายเงินสดประจำเดือน
            - งานการจัดทำงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบทรัพย์สิน
            - งานการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี และรวบรวมสถิติทางการเงินการคลัง
            - งานตอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีการเงินสำนักตรวจ  เงินแผ่นดินและจังหวัด
- งานบัญชีตามภารกิจถ่ายโอน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
            - งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้และรายงาน
            - งานการจัดเก็บข้อมูลกองคลัง
- งานเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
- งานเร่งรัดจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  
     ฝ่ายบำเหน็จ – บำนาญ
            - งานตรวจสอบและจัดทำการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ
            - งานตรวจสอบและจัดทำเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ ค่ารักษา พยาบาล และการศึกษาบุตร
            - งานตรวจสอบและจัดทำฎีกาเบิกเงินต่าง ๆ
- งานตรวจสอบและจัดทำเงินสมทบ กบท.
- งานการตรวจสอบและจัดทำการดำรงชีวิตอยู่ของข้าราชการบำนาญ      
            - งานตรวจสอบและจัดทำงานขอเบิกเงินและรายงานการเบิกเงินอุดหนุนรัฐบาล
            - งานตรวจสอบและจัดทำการวางเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษา พยาบาล
และการศึกษาบุตรท้องถิ่นต้นสังกัด กรณีผู้รับบำนาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ
            - งานการตรวจสอบและจัดทำการขอเงินเพิ่มกรณีเงิน สมทบ กบท. ไม่เพียงพอ
            - จัดทำการส่งเงินบำนาญ เงินสวัสดิการเงิน ช.ค.บ. และเงินอื่นๆ
            - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
            - รายงานเงินอุดหนุน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------