[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  
นโยบายนายก  
 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรกประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เรียน... ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เคารพ
                        ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อคราวการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น
                        เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๕/๔ วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                        กระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้
                        ๑ นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
                        การบริหารราชการในด้านนี้ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการ โดยมีแนวทางการบริหารดังนี้
๑.๑ สนองนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 และนโยบายจังหวัด อีกทั้งบริหารงานราชการเชิงบูรณาการร่วมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑.๒ จัดระบบการบริหารการงานการทำงานให้เอื้อต่อการทำงาน เช่นการมอบอำนาจการกระจาย
อำนาจในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ และการบริหารงานแนวใหม่ เป็นต้น
๑.๓ พัฒนาและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการงานราชการภายในองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๑.๔ ร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรเพื่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
๒ นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
การบริหารราชการในด้านนี้มุ่งพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งสังคม/ชุมชน การสาธารณสุข การศึกษา
การส่งเสริมอาชีพประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น โดยยึดหลักเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมีแนวทางการบริหาร ดังนี้
                        ๒.๑ มุ่งสร้างบรรยากาศความปรองดอง สมานฉันท์ ความรู้รักสามัคคีระหว่างองค์กรภาคประชาชน ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และทุกภาคส่วน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรเชื่อมความสัมพันธ์
๒.๒ สนับสนุนให้โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ในระดับต่างๆ มีเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์/
บริการทางการแพทย์ เพื่อมาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ อันเอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและชีวิตประชาชน ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรค
                        ๒.๓  มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน รวมถึงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
                        ๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวอีกทั้งให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
                        ๒.๕ ให้การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการและเอกชน และทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้แก่การส่งเสริมอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นต้น
                        ๓  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                        การบริหารราชการในด้านนี้มุ่งเน้นการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี รวมทั้งการรณรงค์ร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยมีแนวทางการบริหาร ดังนี้
๓.๑ สร้างและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
๓.๓ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ ตลอดจนให้การส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
                        ๔ นโยบายด้านการจัดระบบบริการสาธารณะ
                        การบริหารราชการในด้านนี้มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอันจำเป็นในการดำรงชีพของประชาชน และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหาร ดังนี้
๔.๑ สร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง ให้กระจายไปสู่ชุมชน/ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
เพียงพอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
๔.๒ พัฒนาและขยายระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เช่นระบบประปา ระบบไฟฟ้าครัวเรือน 
และไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น
๔.๓ สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำท่วม
 
๕ นโยบายด้านการกีฬาและการดูแลสุขภาพประชาชน
การบริหารราชการในด้านนี้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนทางร่างกายอันส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ
ที่ดี และนำไปสู่สุขพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน โดยมีแนวทางการบริหาร ดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกวัยมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา  เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจ  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
                        ๕.๒ จัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอและทันสมัย
                        ๕.๓ มุ่งพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เพื่อเป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
                        ๕.๔ พัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีบริการอื่นในการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ตลอดจนให้มีการนำเวชศาสตร์การกีฬามาให้บริการแก่ประชาชนผู้รักสุขภาพ
                        การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประโยชน์ราชการ และประโยชน์ของประชาชนโดยแท้ และจะยึดมั่นหลักอันเป็นมงคลยิ่ง ขอน้อมนำกระแส
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และความผาสุกของสังคมโดยรวมสืบไป