[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
                                1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
                                1.2 จัดการ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภค บริโภค
                                1.3 พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ประปา
        1.4 ส่งเสริมการจัดทำระบบผังเมืองรวมจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
        2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา
        2.2 พัฒนาส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
        2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
        2.5 อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความคุ้มครองแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
        2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        2.8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        2.9 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม
        2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
        3.1 ส่งเสริมรายได้ และสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง ตามกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
        3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน
        3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
        3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ในรูปผลิตภัณฑ์การตลาด และคุณภาพสินค้า
        3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ดูแลราคาผลผลิต
        3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางการค้าชายแดน
4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา
        4.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
        4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
        4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา
        5.1 พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
        5.2 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล
        5.3 ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชนและเยาวชน 
        5.4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการก่อสร้างบริการสาธารณะขนาดใหญ่
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ   
แนวทางการพัฒนา
        6.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
        6.2 พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในการปฎิบัติงานให้ทันสมัยได้มาตรฐาน
        6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนา
        6.4 เสริมสร้างการให้ความรู้ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
        6.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี