ชื่อ - นามสกุล :นายมาโนช หินแก้ว
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่หนึ่ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :