ชื่อ - นามสกุล :( ว่าง )
ตำแหน่ง :เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :