ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชัย เชื้อวงค์สกุล
ตำแหน่ง :ส.อบจ. อ.ปราณบุรี เขต ๑
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :