ชื่อ - นามสกุล :นายไชยณรงค์ เชื้อวงค์สกุล
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่หนึ่ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :