ชื่อ - นามสกุล :นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :