ชื่อ - นามสกุล :นางจันทิสา แดงโชติ
ตำแหน่ง :ผอ. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :